มงคล 38 ประการ

                     มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการ
ดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ให้พุทธศาสนิกชน
ได้พึงปฏิบัติ  นำมาจากบท มงคลสูตร ที่พระพุทธเจ้า ตรัสตอบ
ปัญหาแก่เทวดา ที่ ถามว่า คุณธรรมอันใด ที่ทำให้ ชีวิตประสบ
ความเจริญ   หรือมี   "มงคลชีวิต"  ซึ่งมี   ๓๘ ประการ ได้แก่